#ATHLETISME-Agnès Raharolahy : Tee-shirt championnats du Monde Doha 2019